Star Mars - Busts & Action Figures of Movies, Comics & Disney.Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Star Mars: de internetwinkel van Marcel; de consument: iedere natuurlijke persoon (leden zowel als niet-leden), niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruik wil maken c.q. maakt van de producten en/of diensten van Star Mars; het lid: de consument, die zich overeenkomstig de voorschriften van artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden heeft aangemeld als klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen 
Star Mars en de consument worden gesloten tot:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Star Mars ongeacht de wijze van totstandkoming van die overeenkomst.
Het afnemen van een product van

Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten van bestellingen die gesloten worden tussen
Star Mars en rechtspersonen dan wel tussen Star Mars en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 3. Garantie

Star Mars staat ervoor in dat het geleverde product c.q. de geleverde dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties die gegeven werden bij het aanbod dat leidde tot de overeenkomst.

Star Mars staat er bovendien voor in dat het geleverde product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn dan wel redelijkerwijs verwacht kunnen worden.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Star Mars is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan Star Mars, dan wel aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door de Star Mars zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst met de consument. De eventuele aansprakelijkheid bij fouten is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag per schadegeval op de door de Star Mars afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Star Mars staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de Star Mars in voor eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 5. Betaling

Betaling door de consument kan, al naar gelang de aard van de overeenkomst, als hierna omschreven:

Via overboeking: Postbanknummer. 7662399 onder vermelding van bestelnummer.

De betaling dient uiterlijk 14 dagen na besteldatum te zijn voldaan. De consument wordt geacht in verzuim te zijn vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Star Mars behoud zich het recht voor om na het verstrijken van de uiterste betaaldatum de verkoopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Niet tijdige betaling

Over betalingen die niet tijdig zijn verricht, kan de 
Star Mars rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Star Mars heeft het recht om een vordering op een consument uit handen te geven indien deze na meerdere aanmaningen nog niet heeft betaald. De bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de consument.

Artikel 7. Niet nakoming

Als
Star Mars dan wel de consument één of meer verplichtingen, voortvloeiend uit een overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is de andere partij gerechtigd om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en voor zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Als
Star Mars dan wel de consument bij herhaling in gebreke blijft de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te komen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 8. Aanbiedingen en Actieperiodes

Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de consument niet meer gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding.
Star Mars kan bepalen dat acties of aanbiedingen uitsluitend toegankelijk zijn voor leden voor niet-leden of voor beide groepen.

Artikel 9. Nieuwsbrieven

De consument kan zich aanmelden/afmelden via e-mail voor het ontvangen van de nieuwsbrief welke uitsluitend via e-mail verstuurd wordt.


Hoofdstuk 2. Bestellingen

Artikel 10. Bestelwijzen

De consument kan in persoon, telefonisch, schriftelijk of via e-mail bestellingen doen –expliciete uitzonderingen daargelaten- voor alle door de 
Star Mars te koop aangeboden producten, waaronder begrepen toegangsbewijzen van evenementen. De prijzen van deze producten worden door de Star Mars altijd inclusief BTW en exclusief porto- en administratiekosten vermeld.

Artikel 11. Aflevering

Aflevering vindt plaats door overhandiging in persoon bij
Star Mars, dan wel door toezending van het product aan het door de consument opgegeven adres.

Bij toezending geldt een maximale levertijd van 6 weken. (met uitzondering van voorbestellingen) Bij overschrijding van deze levertijd heeft de consument het recht om nakoming te verlangen, dan wel het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Niet leverbare Producten

Indien een besteld product is uitverkocht en niet binnen de in artikel 11 gestelde termijn leverbaar is worden reeds gedane betalingen zo snel mogelijk teruggestort.

Artikel 13. Retourzendingen

Indien het bestelde product niet voldoet aan de verwachtingen van de consument, dan wel aan het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden kan de consument het product binnen 5 dagen na ontvangst, retourneren naar het adres van
Star Mars, bij voorkeur vergezeld van een schriftelijke verklaring waarom het product niet voldoet. Voor zover de koopsom al is betaald, zal Star Mars deze binnen 30 dagen restitueren aan de consument minus e.v.t. verzendkosten.

In geval van levering van het verkeerde product dient het product ongebruikt en onbeschadigd in ongeopende verpakking geretourneerd te worden. 
Star Mars stuurt vervolgens zo snel mogelijk het juiste product toe, onverminderd het bepaalde in artikel 11.


Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 14. Klachten

Mocht het product c.q. de dienst niet beantwoorden aan de verwachtingen die de consument daarvan mocht hebben dan wel indien naar mening van de consument
Star Mars anderszins is tekort geschoten bij de totstandkoming, de uitvoering, de beëindiging of de afwikkeling van een overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, dan kan de consument hierover binnen 1 maand na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen bij de Directie van Star Mars.Star Mars verplicht zich binnen vier weken schriftelijk aan de consument mede te delen in hoeverre zijn/haar klacht gegrond is bevonden en op welke wijze aan de bezwaren van de consument zal worden tegemoet gekomen.

Artikel 15. Privacy

Op alle gegevens van consumenten en leden in de zin van deze Algemene Voorwaarden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Door aan te geven de nieuwsbrieven te willen ontvangen of deel te nemen aan een wedstrijd via internet, 0900 of SMS geeft de consument cq. deelnemer de toestemming aan de hand van zijn/haar telefoonnummer zijn/haar thuisadres en naam op te zoeken, om zo eventueel de gewonnen prijs te kunnen versturen.
Star Mars mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen. Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan Star Mars de houder is. De gegevens worden bewaard door Star Mars o.m. met het oog op commerciële promoties. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij door Star Mars in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits zulks per aangetekend schrijven aan Star Mars wordt verzocht. De wet tot de bescherming van de privacy wordt gerespecteerd. Jouw gegevens worden door Star Mars opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de (koop)overeenkomst en om je op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van ons, onze partners (sponsors en adverteerders) en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met je persoonlijke voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op dergelijke aanbiedingen stuur dan een bericht met als onderwerp "geen extra aanbiedingen" aan:  StarMars@starmars.nl (Inherent aan een SMS actie; vermeld altijd je mobiele nummer).

Wanneer
Star Mars voor het verwerken van persoonsgegevens derden inschakelt als “bewerker”, wordt met deze bewerker schriftelijk overeengekomen dat de betreffende persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt in het kader van de tussen Star Mars en de bewerker gesloten overeenkomst en na uitvoering van de verwerking meteen worden vernietigd.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard, zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17. Wijzigingen en Afwijkingen

Star Mars heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk (o.a. email)tussen Star Mars en de consument worden vastgelegd.

Marcel, handelend onder Star Mars, KvK Rotterdam 24461413, Chamber of Commerce Rotterdam 24461413, BTW NL 1326.61.615.B02.9240, Tel. 06-28242640 StarMars@starmars.nl
Star Mars - Busts & Action Figures of Movies, Comics & Disney. Collectibles Collectable TV Movie Comics Bust Busts Actions Figures Star Wars Transformers Anime TPB's LEGO